Voorwaarden

Algemene voorwaarden:
Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Indien ik u een voorbeeld toon van een aan te brengen design of nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij JPM nails. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan JPM nails. JPM nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of op de rekening van JPM nails te storten.

U moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, melden. Indien u dit niet of niet tijdig nakomt, betaald u 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling.

Garantie:
JPM nails geeft u een week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
• u de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
• u zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• u de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
• u de kunstnagel heeft geknipt.
• u andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
• u de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
• u het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd.
• u de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Indien u een klacht heeft over de behandeling moet u deze zo spoedig mogelijk melden. Alleen als u een klacht meld binnen 7 dagen na de behandeling heeft u recht op garantie.

JPM nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
JPM nails meldt diefstal altijd bij de politie.

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

JPM nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

JPM nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. JPM nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 

 

Top